Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van Rijschool Fox, behoudens indien en voor zover Rijschool Fox schriftelijk anders verklaart.
 • 1.2 In alle gevallen, waarin door Rijschool Fox van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 • 1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool Fox is eerst gebonden nadat door haar gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
 • 1.4 Elke opdracht dan wel inschrijving die door Rijschool-Fox aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
 • 1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Verplichtingen rijschool.

Rijschool Fox is verplicht er zorg voor te dragen dat:

 • 2.1 De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 • 2.2 De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.
 • 2.3 De cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen.
 • 2.4 De aanvraag voor het rijexamen door Rijschool Fox onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij de bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan Rijschool Fox heeft voldaan.
 • 2.5 De eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens.
 • 2.6 Alle noodzakelijke bedrijfsverzekeringen aanwezig zijn.
 • 2.7 De cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan Rijschool Fox hiervan melding moet maken.

Artikel 3. Verplichtingen cursist

 • 3.1 De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 • 3.2 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
 • 3.3 Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
 • 3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 2 werkdagen voor de les, aan Rijschool Fox melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
 • 3.5 Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
 • 3.6 Voor de aanvraag van het praktijkexamen of tussentijdse toets dient de cursist Rijschool Fox te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.
 • 3.7 Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
 • 3.8 De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij het praktijkexamen van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. Rijschool Fox is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
 • 3.9 Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan Rijschool Fox. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is Rijschool Fox hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4. Betaling

 • 4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk contant te voldoen. Rijschool Fox is gerechtigd tijdens de duur van de les-overeenkomst de lesprijs aan te passen.
 • 4.2 De cursist heeft in dat geval het recht om de les-overeenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.
 • 4.3 Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft Rijschool Fox het recht om de betreffende overeenkomsten alle verdere vereenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten delen uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 • 4.4 De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten ter stond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

 • 5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examen aanvraag contant en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan Rijschool Fox te worden voldaan.
 • 5.2 Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan Rijschool Fox is opgegeven.
 • 5.3 Rijschool Fox is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkexamen door te berekenen.

Artikel 6. Praktijkexamen

 • 6.1 Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinder dat bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
 • 6.2 Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan Rijschool Fox de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.
 • 6.3 Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan Rijschool Fox besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

Artikel 7. Beëindigen van de les-overeenkomst

 • 7.1 Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel Rijschool Fox als de cursist het recht om de les-overeenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzeg termijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 3.3.
 • 7.2 Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal Rijschool Fox het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.
 • 7.3 Rijschool Fox kan de les overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van Rijschool Fox onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor Rijschool Fox nog niet heeft gepresteerd.
 • 7.4 De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
 • 7.5 Bij beëindiging van de les overeenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan Rijschool Fox betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover Rijschool Fox deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.
 • 7.6 Indien de cursist zich na aangaan van een lespakket na 4 maanden niets meer van zich laat horen behoudt Rijschool-Fox de inkomsten zonder dat er een restitutie plaats vind.

Artikel 8. Vrijwaring

Rijschool Fox vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij.

 • 8.1 de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt.
 • 8.2 de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt.
 • 8.3 de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
 • 8.4 de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Rijschool Fox is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. Rijschool Fox is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de les-overeenkomst.

Artikel 10. Klachten

De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, ten einde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van Rijschool Fox.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Alle geschillen die ter zaken van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvantussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Rijschool Fox.